Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Nijhuis en Van Vliet 2020

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Nijhuis en Van Vliet: de eenmanszaak ‘Emily Nijhuis Therapie Training en Coaching’ en de eenmanszaak ‘Van Vliet’, individueel of gezamenlijk, alsmede de aan hen verbonden derden en/of werknemers, hierna ook te noemen Opdrachtnemer.
 • Opdrachtgever: de wederpartij die gebruik maakt van de diensten van Nijhuis en Van Vliet.

Doel

Nijhuis en Van Vliet biedt professionele ondersteuning en begeleiding op maat voor individuen en teams m.b.t. hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de werkzaamheden verricht door medewerkers van Opdrachtnemer.
Voorwaarden Nijhuis en Van Vliet

 Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

 1. De offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. In een offerte worden in ieder geval beschreven de door Opdrachtnemer te leveren Diensten en/of Producten, verwachte duur van de Diensten en de honoraria/tarieven.
 2. Kennelijke vergissingen in het aanbod/de offerte van Opdrachtnemer binden Opdrachtnemer niet.
 3. Mondelinge toezeggingen alsmede toezeggingen van medewerkers van Opdrachtnemer in het kader van een offerte zijn uitsluitend bindend, indien deze schriftelijk zijn bevestigd door Opdrachtnemer.
 4. Alle offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij een andere termijn in de offerte is opgenomen.
 5. Indien Opdrachtgever de offerte aanvaardt, dient hij deze ondertekend te retourneren aan Opdrachtnemer. Een door Opdrachtgever en Opdrachtnemer ondertekende offerte geldt als een Overeenkomst.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

 1. Opdrachtnemer is slechts gebonden aan een offerte en/of een Overeenkomst, indien deze is ondertekend, dan wel (mondeling) is geaccordeerd door haar (statutair) bestuurder of een daartoe gevolmachtigde medewerker.
 2. Een Overeenkomst kan ook digitaal tot stand komen.
 3. Na het sluiten van de Overeenkomst gemaakte aanvullende of gewijzigde afspraken en/of toezeggingen zijn slechts geldig indien deze afspraken/toezeggingen schriftelijk zijn bevestigd door de Opdrachtnemer.

Artikel 4. Uitvoering Overeenkomst

 1. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd. Alle inspanningen zijn er op gericht het beoogde resultaat te bereiken.
 2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de Overeenkomst wordt uitgevoerd.
 3. Indien tijdens de duur van de Overeenkomst werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van en in opdracht van Opdrachtgever, welke niet vallen onder de werkzaamheden waarop de Overeenkomst betrekking had, worden deze werkzaamheden op grond van een of meer afzonderlijke overeenkomsten en tegen de gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer geacht te zijn verricht.
 4. Indien niet expliciet een bepaalde leveringstermijn is opgenomen dienen de diensten voortvloeiend uit de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer binnen een jaar na ondertekening van de Overeenkomst afgenomen te zijn. Uitzonderingen zijn altijd mogelijk na overleg en met wederzijdse instemming. De nieuwe afspraken dienen vastgelegd te worden in een aanvullend contract.
 5. Eventueel in de Overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de Diensten en/of de Producten moeten worden geleverd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer en mitsdien geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst op. Opdrachtgever kan, bij overschrijding van een dergelijke termijn, wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen, waarbinnen Opdrachtnemer de Overeenkomst, behoudens overmacht, wel uitgevoerd moet hebben. Overschrijding van die nieuwe redelijke termijn levert wel een grond op voor (een gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst door Opdrachtgever.

Artikel 5. Duur en beëindiging overeenkomst

 1. Opdrachtgever doet afstand van zijn/haar recht ingevolge artikel 7:408 BW om de Overeenkomst te allen tijde op te kunnen zeggen. Opdrachtgever is gebonden aan de in de Overeenkomst vastgelegde duur van de Overeenkomst en de daarin overeengekomen vergoeding.
 2. Een partij kan de Overeenkomst slechts voortijdig/tussentijds beëindigen, met inachtneming van hetgeen in dit Artikel 7 is bepaald, in geval de andere Partij toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of eventuele daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten.
 3. In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen door een Partij, kan de andere Partij de Overeenkomst pas beëindigen, nadat zij de tekortschietende Partij schriftelijk in gebreke heeft gesteld en haar in dat kader een redelijke termijn gegeven om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen, tenzij nakoming niet meer mogelijk is.
 4. Beëindiging van de Overeenkomst dient schriftelijk en met redenen omkleed aan de andere Partij te worden medegedeeld.
 5. Indien Opdrachtgever in verzuim is komen te verkeren, is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen, zonder verlies van aanspraak op de overeengekomen vergoeding en onverminderd het recht van Opdrachtnemer op volledige schadevergoeding.
 6. In geval een Partij in staat van faillissement geraakt of surseance van betaling aanvraagt, is de andere Partij gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 7. Een Overeenkomst eindigt voorts door voltooiing van de levering van de overeengekomen Diensten en/of Producten of door beëindiging met wederzijds goedvinden.
 8. Indien de opdrachtgever een geplaatste overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde en gereedgemaakte zaken, en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 6. Overmacht

 1. Tijdens overmachtssituaties worden de verplichtingen van Opdrachtnemer tot uitvoering van de Overeenkomst opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 2 (twee) maanden zijn Partijen bevoegd de Overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
 2. Onder overmacht in de zin van dit Artikel 6 moet worden verstaan, omstandigheden die het uitvoeren van de Overeenkomst verhinderen en die niet zijn toe te rekenen aan Opdrachtnemer. Hieronder zijn onder andere begrepen: gehele of gedeeltelijke werkstakingen, ziekte en/of ongevallen van de bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken personen handelend namens Opdrachtnemer, brand, storingen aan en/of verlies van Hulpmiddelen en/of andere apparatuur.
 3. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van een overmachtssituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Opdrachtnemer gerechtigd het reeds door haar gepresteerde dan wel te presteren deel afzonderlijk te factureren. Opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7. Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Opdrachtnemer aangegeven. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd factuur tussentijds te wijzigen.
 3. Indien betaling niet plaatsvindt binnen de gestelde termijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim zonder dat hiertoe een ingebrekestelling is vereist. Wederpartij is vanaf de datum van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening de toepasselijke wettelijke rente verschuldigd.
 4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Indien de Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. Het verzuim van de Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere opdrachtgever), treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.

 Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

 1. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Opdrachtnemer veilig te stellen, dat nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 2. Wanneer Opdrachtgever om welke redenen dan ook eigendommen van Nijhuis en Van Vliet vernielt, of kwijtraakt dient Opdrachtgever het eigendom te vergoeden door middel van betaling van het eigendom.

Artikel 9. Inspanningsverplichting

 1. Aan het werk van Nijhuis en Van Vliet kunnen geen rechten worden ontleend. Nijhuis en Van Vliet heeft geen resultaatverplichting, wel een inspanningsverplichting.
 2. De door Opdrachtnemer te leveren diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 10. Klachten

 1. Indien Opdrachtgever ontevreden is over de dienstverlening van Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer met het oog op de inspanningsverplichting (zie artikel 9) met Opdrachtnemer in overleg gaan om tot oplossingen te komen.  In het geval Opdrachtgever daarna nog niet tevreden is, dan kan Opdrachtgever een formele klacht indienen bij Opdrachtnemer. Hierbij geldt een verjaringstermijn van [6 maanden] na het verrichten van de laatste werkzaamheden door Opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer zal voor de behandeling van deze formele klacht een onafhankelijke derde inschakelen die zorg zal dragen voor de afhandeling van de klacht van Opdrachtgever.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het resultaat van het werk gemaakt door Opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer is, noch jegens wederpartij, noch jegens derden aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit de (uitvoering van) de overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer.
 3. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de overeenkomst althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 12. Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 13. Overig

 1. Op deze algemene voorwaarden en alle eventuele aanvullingen en bijlagen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Deze algemene voorwaarden bevatten alle rechten en plichten van partijen tegenover elkaar en treden in de plaats van alle voorafgaande onderhandelingen, toezeggingen, correspondentie, eerdere overeenkomsten en afspraken.
 3. Elke wijziging van enige bepaling en elke aanvulling op deze algemene voorwaarden of overeenkomsten is slechts bindend als de schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
 4. Iedere nieuwe cliënt/opdrachtgever wordt automatisch ingeschreven voor onze periodieke nieuwsbrief. Afmelden is altijd en zonder opgaaf van redenen mogelijk via de website en de afmeldlink in iedere nieuwsbrief.

Voorwaarden als PDF

Onze algemene voorwaarden zijn ook als PDF te downloaden.